Alle persoonsgegevens worden beheerd door Forus-P Ltd. (hierna te noemen ForusP), een in Ierland geregistreerd bedrijf onder bedrijfsnummer 750864 en gevestigd op het adres Irish Street, Bunclody, County Wexford, in Ireland. Ons btw-nummer is IE 4218304WH.

ForusP verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er gebruik gemaakt wordt van onze service/diensten en/of omdat je je gegevens zelf aan ons hebt verstrekt

Doeleinden van de verwerking

ForusP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikmaken van onze dienstverlening.
 • Gebruikmaken van de functionaliteiten van onze website.
 • Uitvoeren van financiële verantwoording.
 • Registreren van sollicitanten en medewerkers.
 • Beantwoorden van vragen die gesteld zijn via een contactformulier op onze website.
 • Informeren over wijzigingen, storingen en onderhoud aan onze diensten.
 • Verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag voor gegevensverwerking

ForusP verwerkt alleen persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Wettelijke grondslag
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
 • Vitale belangen van de betrokkenen

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (mede afhankelijk van de acties die worden uitgevoerd op onze website):

 • Naam en contactgegevens contactpersoon
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Eventuele informatie die is ingevuld als inhoud van een bericht
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele referenties

Cookies

Gegevens die we verkrijgen via cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website. Ze onthouden je voorkeuren en verzamelen statistische gegevens. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat ForusP persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren;
 • hier toestemming voor is gegeven;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Categorieën van ontvangers

 • IT-leveranciers en – dienstverleners

reCAPTCHA

ForusP maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een bezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Zie ook de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Bewaartermijnen

ForusP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dienen wij persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens:

 • Recht op kennis: Waarom hebben wij je persoonsgegevens nodig, wat gebeurt ermee en hoe lang worden deze bewaard.
 • Recht op inzage: Dien een verzoek bij ons in voor inzage in je eigen persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Je persoonlijke gegevens mogen op elk moment worden aangevuld, gecorrigeerd, verwijderd of geblokkeerd.
 • Recht op intrekking: Toestemming om persoonsgegevens te verwerken mag worden ingetrokken, waarna persoonlijke gegevens worden verwijderd.
 • Recht op gegevens portabiliteit: Persoonlijke gegevens mogen worden opgevraagd en in zijn geheel overgedragen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de verwerking van je eigen persoonsgegevens komen wij hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen zijn voor de verwerking.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kan een verzoek worden gestuurd naar privacy@forus-p.com.

Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Beveiliging persoonsgegevens

ForusP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ForusP op nummer +31 (0)85 0802716 of via privacy@forus-p.com.

Tijdens onze geautomatiseerde security scans en penetratietesten worden geen persoonsgegevens ingezien, verzameld of bewaard. Er wordt alleen gezocht naar fouten in de software en niet naar gegevens in een database. Als er door een fout in de software toch persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan wordt dit als een datalek aan jou gemeld.

Contactgegevens

Neem gerust contact met ons op met vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid. ForusP is op verschillende manieren te bereiken: Telefonisch, via de contactformulieren op onze website en via mail.

Forus-P B.V.
Parallelweg 36
6922 HR Duiven
Nederland

Website: https://donotgethacked.com/
E-mail: privacy@forus-p.com
Telefoon: +31 (0)85 0802716

Vragen?

Stuur ons gerust een bericht als je vragen hebt. We reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen. Als je liever belt, zijn we bereikbaar van 9 tot 17 uur op werkdagen.

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het bedoelde doel, verder uitgelegd op deze pagina.

* Verplicht